قیمت روز اقلام « کیمیا پروتئین آسیا
شرکت کیمیا پروتئین آسیا تولید کننده دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی با ضریب تضمین 1/6 برای اولین بار در ایران 

نرخ روز اقلام

۳ اسفند ۱۳۹۵/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۲/۰۲)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۶۰۰۰ ۴۹۰۰۰
برزیل ۸۱۰
کلهر ۱۴۳۵۰
اکراین ۶۳۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۵/۱۲/۰۳)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۸۰۰۰-۴۹۰۰۰ افزایش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۸۰۰۰-۴۹۰۰۰ افزایش
مرغ کشته ۶۳۰۰۰-۷۰۰۰۰ افزایش

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
سوپر استارتر ویژه ۰ تا ۵ روزگی ۱۰۰ گرم ۱۴۹۰۰
پیش دان ۱ ۶ تا ۱۱ روزگی ۲۰۰ گرم ۱۳۹۰۰
پیش دان ۲ ۱۲ تا ۱۸ روزگی ۶۰۰ گرم ۱۳۵۰۰
میان دان ۱ ۱۹ تا ۲۵ روزگی ۸۰۰ گرم ۱۲۹۰۰
میان دان ۲ ۲۶ تا ۳۲ روزگی ۱۱۰۰ گرم ۱۲۶۰۰
پایان دان ۱ ۳۳ تا ۳۹ روزگی ۱۴۰۰ گرم ۱۲۵۰۰
پایان دان ۲ ۴۰ روزگی تا کشتار ۱۰۰۰ گرم ۱۱۹۰۰

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت کنسانتره

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
کنسانتره A 5 درصد کیفیت عالی ۱ تا ۱۹ روزگی ۹۰۰ گرم ۳۹۰۰۰
کنسانتره B 5 درصدکیفیت عالی ۲۰ روزگی تا کشتار ۳۷۰۰۰

نرخ روز اقلام

۳ اسفند ۱۳۹۵/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۱/۲۷)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۶۰۰۰ ۴۸۰۰۰
برزیل ۸۴۰
کلهر ۱۴۳۵۰
اکراین ۶۶۰
راس ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰
کاب ۱۸۵۰۰ ۱۹۵۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۵/۱۲/۰۲)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۸۰۰۰-۴۹۰۰۰ کاهش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۶۰۰۰-۴۷۰۰۰ کاهش
مرغ کشته ۶۳۰۰۰-۷۰۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
سوپر استارتر ویژه ۰ تا ۵ روزگی ۱۰۰ گرم ۱۴۹۰۰
پیش دان ۱ ۶ تا ۱۱ روزگی ۲۰۰ گرم ۱۳۹۰۰
پیش دان ۲ ۱۲ تا ۱۸ روزگی ۶۰۰ گرم ۱۳۵۰۰
میان دان ۱ ۱۹ تا ۲۵ روزگی ۸۰۰ گرم ۱۲۹۰۰
میان دان ۲ ۲۶ تا ۳۲ روزگی ۱۱۰۰ گرم ۱۲۶۰۰
پایان دان ۱ ۳۳ تا ۳۹ روزگی ۱۴۰۰ گرم ۱۲۵۰۰
پایان دان ۲ ۴۰ روزگی تا کشتار ۱۰۰۰ گرم ۱۱۹۰۰

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت کنسانتره

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
کنسانتره A 5 درصد کیفیت عالی ۱ تا ۱۹ روزگی ۹۰۰ گرم ۳۹۰۰۰
کنسانتره B 5 درصدکیفیت عالی ۲۰ روزگی تا کشتار ۳۷۰۰۰

نرخ روز اقلام

۱ اسفند ۱۳۹۵/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۱/۲۷)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۶۰۰۰ ۴۸۰۰۰
برزیل ۸۴۰
کلهر ۱۴۳۵۰
اکراین ۶۶۰
راس ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰
کاب ۱۸۵۰۰ ۱۹۵۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۵/۱۲/۰۱)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۸۰۰۰-۵۰۰۰۰ کاهش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۸۰۰۰-۵۰۰۰۰ کاهش
مرغ کشته ۶۳۰۰۰-۷۰۰۰۰ کاهش

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
سوپر استارتر ویژه ۰ تا ۵ روزگی ۱۰۰ گرم ۱۴۹۰۰
پیش دان ۱ ۶ تا ۱۱ روزگی ۲۰۰ گرم ۱۳۹۰۰
پیش دان ۲ ۱۲ تا ۱۸ روزگی ۶۰۰ گرم ۱۳۵۰۰
میان دان ۱ ۱۹ تا ۲۵ روزگی ۸۰۰ گرم ۱۲۹۰۰
میان دان ۲ ۲۶ تا ۳۲ روزگی ۱۱۰۰ گرم ۱۲۶۰۰
پایان دان ۱ ۳۳ تا ۳۹ روزگی ۱۴۰۰ گرم ۱۲۵۰۰
پایان دان ۲ ۴۰ روزگی تا کشتار ۱۰۰۰ گرم ۱۱۹۰۰

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت کنسانتره

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
کنسانتره A 5 درصد کیفیت عالی ۱ تا ۱۹ روزگی ۹۰۰ گرم ۳۹۰۰۰
کنسانتره B 5 درصدکیفیت عالی ۲۰ روزگی تا کشتار ۳۷۰۰۰

نرخ روز اقلام

۳۰ بهمن ۱۳۹۵/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۱/۲۷)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۶۰۰۰ ۴۸۰۰۰
برزیل ۸۴۰
کلهر ۱۴۳۵۰
اکراین ۶۶۰
راس ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰
کاب ۱۸۵۰۰ ۱۹۵۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۵/۱۱/۳۰)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۸۰۰۰-۴۹۰۰۰ کاهش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۷۰۰۰-۴۸۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۶۶۰۰۰-۷۲۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
سوپر استارتر ویژه ۰ تا ۵ روزگی ۱۰۰ گرم ۱۴۹۰۰
پیش دان ۱ ۶ تا ۱۱ روزگی ۲۰۰ گرم ۱۳۹۰۰
پیش دان ۲ ۱۲ تا ۱۸ روزگی ۶۰۰ گرم ۱۳۵۰۰
میان دان ۱ ۱۹ تا ۲۵ روزگی ۸۰۰ گرم ۱۲۹۰۰
میان دان ۲ ۲۶ تا ۳۲ روزگی ۱۱۰۰ گرم ۱۲۶۰۰
پایان دان ۱ ۳۳ تا ۳۹ روزگی ۱۴۰۰ گرم ۱۲۵۰۰
پایان دان ۲ ۴۰ روزگی تا کشتار ۱۰۰۰ گرم ۱۱۹۰۰

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت کنسانتره

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
کنسانتره A 5 درصد کیفیت عالی ۱ تا ۱۹ روزگی ۹۰۰ گرم ۳۹۰۰۰
کنسانتره B 5 درصدکیفیت عالی ۲۰ روزگی تا کشتار ۳۷۰۰۰