قیمت روز اقلام « کیمیا پروتئین آسیا
شرکت کیمیا پروتئین آسیا تولید کننده دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی با ضریب تضمین 1/6 برای اولین بار در ایران 

نرخ روز اقلام

۲۴ مرداد ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

 قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۲۶)

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۳۰۰ ۴۶۰۰
اکراین ۶۳۰
برزیل ۷۵۰
کلهر ۱۳۶۵
ناب ۱۴۰۵
راس ۲۳۵۰ ۲۴۵۰
کاب ۲۲۰۰ ۲۳۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۵/۲۴)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۵۳۰۰۰-۵۵۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۵۳۰۰۰-۵۵۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۶۷۰۰۰-۷۸۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۲۳ مرداد ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

 قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۲۶)

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۳۰۰ ۴۶۰۰
اکراین ۶۳۰
برزیل ۷۵۰
کلهر ۱۳۶۵
ناب ۱۴۰۵
راس ۲۳۵۰ ۲۴۵۰
کاب ۲۲۰۰ ۲۳۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۵/۲۳)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۵۳۰۰۰-۵۵۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۵۳۰۰۰-۵۵۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۶۸۰۰۰-۷۹۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۱۸ مرداد ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

 قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۲۶)

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۳۰۰ ۴۶۰۰
اکراین ۶۳۰
برزیل ۷۵۰
کلهر ۱۳۶۵
ناب ۱۴۰۵
راس ۲۳۵۰ ۲۴۵۰
کاب ۲۲۰۰ ۲۳۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۵/۲۱)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۵۳۰۰۰-۵۶۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۵۳۰۰۰-۵۶۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۷۰۰۰۰-۷۹۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۱۷ مرداد ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

 قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۲۶)

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۳۰۰ ۴۶۰۰
اکراین ۶۳۰
برزیل ۷۵۰
کلهر ۱۳۶۵
ناب ۱۴۰۵
راس ۲۳۵۰ ۲۴۵۰
کاب ۲۲۰۰ ۲۳۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۵/۱۷)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۵۴۰۰۰-۵۵۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۵۳۰۰۰-۵۵۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۷۸۰۰۰-۷۳۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول