قیمت روز اقلام « کیمیا پروتئین آسیا
شرکت کیمیا پروتئین آسیا تولید کننده دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی با ضریب تضمین 1/6 برای اولین بار در ایران 

نرخ روز اقلام

۷ فروردین ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۲/۲۱)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۸۰۰ ۴۶۰۰
برزیل ۸۲۵
کلهر ۱۴۰۵
ناب ۱۴۸۰
راس ۲۰۵۰ ۱۹۵۰
پلاس ۱۹۰۰ ۱۸۰۰
اکراین ۶۵۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۱/۰۷)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۷۰۰۰-۴۸۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۴۶۰۰۰-۴۸۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۵۹۰۰۰-۶۷۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۶ فروردین ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۲/۲۱)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۸۰۰ ۴۶۰۰
برزیل ۸۲۵
کلهر ۱۴۰۵
ناب ۱۴۸۰
راس ۲۰۵۰ ۱۹۵۰
پلاس ۱۹۰۰ ۱۸۰۰
اکراین ۶۵۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۱/۰۶)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۷۰۰۰-۴۸۰۰۰ کاهش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۶۰۰۰-۴۸۰۰۰ کاهش
مرغ کشته ۶۰۰۰۰-۶۸۰۰۰ کاهش

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۵ فروردین ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۲/۲۱)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۸۰۰ ۴۶۰۰
برزیل ۸۲۵
کلهر ۱۴۰۵
ناب ۱۴۸۰
راس ۲۰۵۰ ۱۹۵۰
پلاس ۱۹۰۰ ۱۸۰۰
اکراین ۶۵۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۱/۰۵)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۷۰۰۰-۵۰۰۰۰ کاهش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۷۰۰۰-۵۱۰۰۰ کاهش
مرغ کشته ۶۵۰۰۰-۷۵۰۰۰ کاهش

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۲۸ اسفند ۱۳۹۵/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۲/۲۱)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۸۰۰ ۴۶۰۰
برزیل ۸۲۵
کلهر ۱۴۰۵
ناب ۱۴۸۰
راس ۲۰۵۰ ۱۹۵۰
پلاس ۱۹۰۰ ۱۸۰۰
اکراین ۶۵۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۵/۱۲/۲۸)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۷۰۰۰-۴۸۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۴۶۰۰۰-۴۸۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۶۱۰۰۰-۶۸۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول