قیمت روز اقلام « کیمیا پروتئین آسیا
شرکت کیمیا پروتئین آسیا تولید کننده دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی با ضریب تضمین 1/6 برای اولین بار در ایران 

نرخ روز اقلام

۳ تیر ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۲۶)

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۳۰۰ ۴۶۰۰
اکراین ۶۳۰
برزیل ۷۵۰
کلهر ۱۳۶۵
ناب ۱۴۰۵
راس ۲۳۵۰ ۲۴۵۰
کاب ۲۲۰۰ ۲۳۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۴/۰۳ )و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۷۰۰۰-۴۸۰۰۰ کاهش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۶۰۰۰-۴۸۰۰۰ کاهش
مرغ کشته ۶۰۰۰۰-۶۸۰۰۰ کاهش

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۱ تیر ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۲۶)

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۳۰۰ ۴۶۰۰
اکراین ۶۳۰
برزیل ۷۵۰
کلهر ۱۳۶۵
ناب ۱۴۰۵
راس ۲۳۵۰ ۲۴۵۰
کاب ۲۲۰۰ ۲۳۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۴/۰۱ )و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۷۰۰۰-۴۸۰۰۰ کاهش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۷۰۰۰-۴۸۰۰۰ کاهش
مرغ کشته ۶۰۰۰۰-۶۹۰۰۰ کاهش

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۳۱ خرداد ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۲۶)

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۳۰۰ ۴۶۰۰
اکراین ۶۳۰
برزیل ۷۵۰
کلهر ۱۳۶۵
ناب ۱۴۰۵
راس ۲۳۵۰ ۲۴۵۰
کاب ۲۲۰۰ ۲۳۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۳/۳۰ )و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۷۰۰۰-۴۸۰۰۰ افزایش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۷۰۰۰-۴۸۰۰۰ افزایش
مرغ کشته ۶۰۰۰-۶۹۰۰۰ افزایش

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۳۰ خرداد ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۲۶)

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۳۰۰ ۴۶۰۰
اکراین ۶۳۰
برزیل ۷۵۰
کلهر ۱۳۶۵
ناب ۱۴۰۵
راس ۲۳۵۰ ۲۴۵۰
کاب ۲۲۰۰ ۲۳۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۳/۳۰ )و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۵۰۰۰-۴۶۰۰۰ افزایش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۴۰۰۰-۴۶۰۰۰ افزایش
مرغ کشته ۶۰۰۰۰-۶۸۰۰۰ افزایش

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول