قیمت روز اقلام « کیمیا پروتئین آسیا
شرکت کیمیا پروتئین آسیا تولید کننده دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی با ضریب تضمین 1/6 برای اولین بار در ایران 

نرخ روز اقلام

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۰۴)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰
اکراین ۶۳۵
روس ۷۹۵
برزیل ۷۶۵
کلهر ۱۳۴۵
ناب ۱۴۴۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۲/۰۹)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۲۰۰۰-۴۳۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۴۳۰۰۰-۴۱۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۵۵۰۰۰-۶۳۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۰۴)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰
اکراین ۶۳۵
روس ۷۹۵
برزیل ۷۶۵
کلهر ۱۳۴۵
ناب ۱۴۴۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۲/۰۷)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۲۰۰۰-۴۳۰۰۰ کاهش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۲۰۰۰-۴۳۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۵۵۰۰۰-۶۳۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۰۴)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰
اکراین ۶۳۵
روس ۷۹۵
برزیل ۷۶۵
کلهر ۱۳۴۵
ناب ۱۴۴۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۲/۰۶)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۳۰۰۰-۴۴۰۰۰ کاهش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۲۰۰۰-۴۳۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۵۵۰۰۰-۶۲۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول

نرخ روز اقلام

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۶/۰۲/۰۳)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ ۴۴۰۰ ۴۲۰۰
اکراین ۶۴۵
روس ۷۸۵
برزیل ۷۷۵
کلهر ۱۳۸۵
ناب ۱۴۸۰
راس ۲۱۰۰ ۲۲۰۰
کاب ۱۹۰۰ ۲۰۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۶/۰۲/۰۴)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۳۰۰۰-۴۴۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۴۲۰۰۰-۴۴۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۵۳۰۰۰-۶۲۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول