قیمت روز اقلام « کیمیا پروتئین آسیا
شرکت کیمیا پروتئین آسیا تولید کننده دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی با ضریب تضمین 1/6 برای اولین بار در ایران 

نرخ روز اقلام

۴ بهمن ۱۳۹۵/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۱/۰۳)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۲۰۰۰ ۴۴۰۰۰
ذرت اکراین ۶۸۰
برزیل ۷۸۵-۷۸۰ ۷۹۰
ناب ۱۵۰۰۰
کلهر ۱۴۵۰۰
راس ۲۳۵۰ ۲۴۵۰۰
کاب ۲۱۵۰۰ ۲۲۵۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۵/۱۱/۰۴)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۱۰۰۰-۴۳۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۴۲۰۰۰-۴۴۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۵۴۰۰۰-۶۴۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
سوپر استارتر ویژه ۰ تا ۵ روزگی ۱۰۰ گرم ۱۴۹۰۰
پیش دان ۱ ۶ تا ۱۱ روزگی ۲۰۰ گرم ۱۳۹۰۰
پیش دان ۲ ۱۲ تا ۱۸ روزگی ۶۰۰ گرم ۱۳۵۰۰
میان دان ۱ ۱۹ تا ۲۵ روزگی ۸۰۰ گرم ۱۲۹۰۰
میان دان ۲ ۲۶ تا ۳۲ روزگی ۱۱۰۰ گرم ۱۲۶۰۰
پایان دان ۱ ۳۳ تا ۳۹ روزگی ۱۴۰۰ گرم ۱۲۵۰۰
پایان دان ۲ ۴۰ روزگی تا کشتار ۱۰۰۰ گرم ۱۱۹۰۰

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت کنسانتره

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
کنسانتره A 5 درصد کیفیت عالی ۱ تا ۱۹ روزگی ۹۰۰ گرم ۳۹۰۰۰
کنسانتره B 5 درصدکیفیت عالی ۲۰ روزگی تا کشتار ۳۷۰۰۰

نرخ روز اقلام

۲ بهمن ۱۳۹۵/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۰/۳۰)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۲۰۰۰ ۴۴۰۰۰
ذرت اکراین ۶۸۵
برزیل ۷۹۰
ناب ۱۴۹۵۰
کلهر ۱۴۵۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۵/۱۱/۰۲)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۱۰۰۰-۴۳۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۴۲۰۰۰-۴۴۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۵۴۰۰۰-۶۴۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
سوپر استارتر ویژه ۰ تا ۵ روزگی ۱۰۰ گرم ۱۴۹۰۰
پیش دان ۱ ۶ تا ۱۱ روزگی ۲۰۰ گرم ۱۳۹۰۰
پیش دان ۲ ۱۲ تا ۱۸ روزگی ۶۰۰ گرم ۱۳۵۰۰
میان دان ۱ ۱۹ تا ۲۵ روزگی ۸۰۰ گرم ۱۲۹۰۰
میان دان ۲ ۲۶ تا ۳۲ روزگی ۱۱۰۰ گرم ۱۲۶۰۰
پایان دان ۱ ۳۳ تا ۳۹ روزگی ۱۴۰۰ گرم ۱۲۵۰۰
پایان دان ۲ ۴۰ روزگی تا کشتار ۱۰۰۰ گرم ۱۱۹۰۰

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت کنسانتره

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
کنسانتره A 5 درصد کیفیت عالی ۱ تا ۱۹ روزگی ۹۰۰ گرم ۳۹۰۰۰
کنسانتره B 5 درصدکیفیت عالی ۲۰ روزگی تا کشتار ۳۷۰۰۰

نرخ روز اقلام

۳۰ دی ۱۳۹۵/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۰/۲۹)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۱۰۰۰ ۴۴۰۰۰
ذرت اکراین ۶۸۵
برزیل ۷۹۰
ناب ۱۴۹۵۰
کلهر ۱۴۵۰۰
جو ۷۹۵
راس  ۲۳۰۰۰ ۲۳۵۰۰
کاب ۲۱۰۰۰ ۲۱۵۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۵/۱۰/۲۹)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۱۰۰۰-۴۳۰۰۰ ثابت
مرغ زنده – شرق تهران ۴۲۰۰۰-۴۴۰۰۰ ثابت
مرغ کشته ۵۴۰۰۰-۶۴۰۰۰ ثابت

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
سوپر استارتر ویژه ۰ تا ۵ روزگی ۱۰۰ گرم ۱۴۹۰۰
پیش دان ۱ ۶ تا ۱۱ روزگی ۲۰۰ گرم ۱۳۹۰۰
پیش دان ۲ ۱۲ تا ۱۸ روزگی ۶۰۰ گرم ۱۳۵۰۰
میان دان ۱ ۱۹ تا ۲۵ روزگی ۸۰۰ گرم ۱۲۹۰۰
میان دان ۲ ۲۶ تا ۳۲ روزگی ۱۱۰۰ گرم ۱۲۶۰۰
پایان دان ۱ ۳۳ تا ۳۹ روزگی ۱۴۰۰ گرم ۱۲۵۰۰
پایان دان ۲ ۴۰ روزگی تا کشتار ۱۰۰۰ گرم ۱۱۹۰۰

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت کنسانتره

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
کنسانتره A 5 درصد کیفیت عالی ۱ تا ۱۹ روزگی ۹۰۰ گرم ۳۹۰۰۰
کنسانتره B 5 درصدکیفیت عالی ۲۰ روزگی تا کشتار ۳۷۰۰۰

نرخ روز اقلام

۲۹ دی ۱۳۹۵/قیمت روز اقلام/بدون نظر

قیمت روز اقلام (۹۵/۱۰/۲۷)

 

عنوان حداقل قیمت حداکثر قیمت توضیحات
مرغ تهران ۴۱۰۰۰ ۴۳۰۰۰
ذرت اکراین ۶۹۰
برزیل ۷۸۵
ناب ۱۵۰۵۰
کلهر ۱۴۶۰۰
جو ۷۹۵
راس  ۲۳۰۰۰ ۲۳۵۰۰
کاب ۲۱۰۰۰ ۲۱۵۰۰

(قیمت روزانه مرغ(۹۵/۱۰/۲۹)و پیش بینی آن( افزایشی ،کاهشی،ثابت

مرغ زنده – غرب تهران ۴۱۰۰۰-۴۳۰۰۰ افزایش
مرغ زنده – شرق تهران ۴۲۰۰۰-۴۴۰۰۰ افزایش
مرغ کشته ۵۴۰۰۰-۶۴۰۰۰ افزایش

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت دان آماده

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
سوپر استارتر ویژه ۰ تا ۵ روزگی ۱۰۰ گرم ۱۴۹۰۰
پیش دان ۱ ۶ تا ۱۱ روزگی ۲۰۰ گرم ۱۳۹۰۰
پیش دان ۲ ۱۲ تا ۱۸ روزگی ۶۰۰ گرم ۱۳۵۰۰
میان دان ۱ ۱۹ تا ۲۵ روزگی ۸۰۰ گرم ۱۲۹۰۰
میان دان ۲ ۲۶ تا ۳۲ روزگی ۱۱۰۰ گرم ۱۲۶۰۰
پایان دان ۱ ۳۳ تا ۳۹ روزگی ۱۴۰۰ گرم ۱۲۵۰۰
پایان دان ۲ ۴۰ روزگی تا کشتار ۱۰۰۰ گرم ۱۱۹۰۰

لیست زمان بندی، میزان مصرف و قیمت کنسانتره

نام محصول سن میزان مصرف قیمت (ریال)
کنسانتره A 5 درصد کیفیت عالی ۱ تا ۱۹ روزگی ۹۰۰ گرم ۳۹۰۰۰
کنسانتره B 5 درصدکیفیت عالی ۲۰ روزگی تا کشتار ۳۷۰۰۰