دان « کیمیا پروتئین آسیا
شرکت کیمیا پروتئین آسیا تولید کننده دان آماده و کنسانتره مرغ گوشتی با ضریب تضمین 1/6 برای اولین بار در ایران 

دان

۱۸ بهمن ۱۳۹۴//بدون نظر
محصول سن میزان مصرف
سوپر استارتر ویژه ۰ تا ۵ روزگی ۱۰۰ گرم
پیش دان ۱ ۴ تا ۱۱ روزگی ۲۰۰ گرم
پیش دان ۲ ۱۲ تا ۱۸ روزگی ۶۰۰ گرم
میان دان ۱ ۱۹ تا ۲۵ روزگی ۸۰۰ گرم
میان دان ۲ ۲۶ تا ۳۲ روزگی ۱۱۰۰ گرم
پایان دان ۱ ۳۳ تا ۳۹ روزگی ۱۴۰۰ گرم
پایان دان ۲ ۴۰ روزگی تا کشتار ۱۰۰۰ گرم